zgloszenie.html

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu www.obozkoszykarski.pl przez Michał Mróz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Mokuroku" Michał Mróz, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Podgórska 12c/21, 81-166 Gdynia NIP: 958-117-35-04; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsza polityka prywatności ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

 

Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych jest Michał Mróz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Mokuroku" Michał Mróz, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Podgórska 12c/21, 81-166 Gdynia NIP: 958-117-35-04; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych jest: Michał Mróz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówionych towarów lub usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4.Administrator przetwarza dane osobowe osoby, w następujących celach:a). wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną -w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody,b). mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej

5.Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:a). imię;b). adres elektroniczny (e-mail);c). numer telefonu.

 

Zabezpieczenia

6.Serwis www.obozkoszykarski.pl wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją

7.Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a). Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych  oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu www.obozkoszykarski.pl , którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa

b). Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c). W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).d). Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

 

Wgląd do przesłanych danych osobowych

8.Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Serwisu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

9.Administrator Serwisu www.obozkoszykarski.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu www.obozkoszykarski.pl i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

10.Administrator Serwisu www.obozkoszykarski.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu www.obozkoszykarski.pl , a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu www.obozkoszykarski.pl oraz wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa

Zobacz jak było w poprzednich latach:

XIII edycja 2022

XI edycja 2020

X edycja 2019

IV edycja "Sierakowice 2013"

III edycja "Sierakowice 2012"<

II edycja "Sierakowice 2011"

I edycja "Sierakowice 2010"

więcej filmów